Kurs na hydrauliczne dźwigi samochodowe

News

Zakłady załadunkowe i wyładunkowe powszechnie korzystają z hydraulicznych dźwigów samochodowych. Są one montowane na naczepach samochodowych, dzięki temu do manipulowania ładunkiem nie jest już potrzebny dodatkowy sprzęt. HDS to urządzenia, które mogą podnieść ładunek o wadze nawet kilkudziesięciu ton. Dlatego też, aby móc je obsługiwać niezbędne jest uzyskanie uprawnień HDS. Trzeba jednak wcześniej ukończyć kurs i pozytywnie zdać egzamin. Uprawnienia nadaje Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicząc w kursie HDS, można uzyskać zaświadczenie, które jest wydawane bezterminowo. Poświadcza ono, że mamy prawo obsługiwać żurawie przeładunkowe – Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe.

Kurs HDS przygotowuje do pracy z tymi urządzeniami od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Jego uczestnicy są merytorycznie przygotowani do zdawania egzaminu, który odbywa się przed obliczem komisji złożonej z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. UDT jest jedynym organem, który nadaje uprawienia pozwalające obsługiwać żurawie przeładunkowe. Kurs na operatora żurawia dźwigowego jest adresowany do osób, które są zatrudnione w transporcie drogowym i chcą powiększyć zakres swoich umiejętności. Po ukończeniu kursu i zdobyciu uprawnień osoby te mogą poszukiwać nowych możliwości zatrudnienia. Otworem staną przed nimi także firmy transportowe. Co więcej, po uzyskaniu uprawnień operator będzie mógł dodatkowo zająć się samodzielnie wyładunkiem przewożonych przez siebie towarów.

Jakie wymagania muszą spełnić kursanci?

Korzystanie z hydraulicznych dźwigów samochodowych jest obwarowane szeregiem przepisów. Dlatego w kursie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają następujące wymagania: są pełnoletnie; mają przynajmniej wykształcenie podstawowe; otrzymały zaświadczenie od lekarza o nie występowaniu przeciwwskazań, które pozwolą im wykonywać zawód operatora HDS.

Jaki jest zakres zagadnień na kursie?

Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z:

-informacjami dotyczącymi dozoru technicznego;

-ogólnymi wiadomościami na temat dźwigów samochodowych;

-ich budową i zasadą działania; -zespołami i elementami, które składają się na żurawie przeładunkowe;

-z zagrożeniami i kwestiami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa;

-obsługą zawiesi;

-zasadami eksploatacji żurawi;

-obowiązkami, które spoczywają na operatorze;

-zasadami BHP.

Otrzymanie świadectwa, które potwierdza zdobyte kwalifikacje jest możliwe tylko w przypadku przystąpienia i pozytywnego zdania egzaminu końcowego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.