Czym jest i jak wygląda proces Executive Search?

News

Executive Search, inaczej nazywane headhuntingiem lub poszukiwaniem i selekcją, jest specjalistyczną formą rekrutacji służącą do identyfikacji, kwalifikacji i krótkiej listy graczy na wyższe stanowiska lub stanowiska specjalistyczne. Firmy executive search mogą specjalizować się w konkretnym sektorze, na przykład w naukach przyrodniczych, lub pracować w wielu sektorach, skupiając się na konkretnej funkcji, na przykład w technologii internetowej (IT). Niektóre z nich pracują w wielu branżach i na wielu stanowiskach.

Branża executive search jest wysoko ceniona za skrupulatne i proaktywne podejście do poszukiwania i selekcji kandydatów, identyfikowanie, kwalifikowanie i selekcję zarówno aktywnych, jak i pasywnych talentów w dążeniu do przyciągnięcia wiodących talentów menedżerskich i wyższego szczebla do organizacji.

Dlaczego warto korzystać z usług firm executive search?

Talent jest siłą napędową biznesu. Każdy produkt, który tworzysz, każde rozwiązanie, które dostarczasz, jest wynikiem decyzji, planowania, due diligence i twardego przeszczepu Twojego zespołu. Jednak o ile każdy członek jest nieodłącznym elementem funkcjonowania Twojej firmy, o tyle czynnikiem decydującym jest Twój zespół senior.

Znalezienie i pozyskanie największych talentów może dać Ci przewagę nad konkurencją. Odpowiednio dobrany pracownik może przekształcić firmę, zwiększyć jej zyski i opracować strategie zapewniające jej trwały, trwały wzrost.  Jednak zły pracownik, zwłaszcza na poziomie pakietu C, może zagrozić przyszłości Twojej organizacji.

Niezależnie od branży, zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych talentów powinno być na pierwszym planie. Kłopot w tym, że na najlepsze talenty, czyli na centyl, jest duże zapotrzebowanie. Większość graczy klasy A jest zatrudniona na pełny etat. Tylko piętnaście procent z nich myśli nawet o zmianie kariery.  Dlatego właśnie organizacje zwracają się do firm executive search, takich jak Fraser Dove International, aby zapewnić korzystne wyniki rekrutacji.

Jakie role pełnią firmy executive search?

Podczas gdy tytuły i szczeble stanowisk są wymagające - role mieszczące się w hierarchii organizacyjnej - różnią się w zależności od branży i dyscypliny, firmy executive search tradycyjnie pozyskują kandydatów od kadry zarządzającej po dyrektora generalnego, przy czym większość praktyk na stanowiskach kierowniczych i wiceprezesów wyższego szczebla i wyższych:

  • Właściciel/Partner - osoby posiadające pełną lub częściową kontrolę operacyjną.
  • CEO - najwyższe stanowisko kierownicze w organizacji.
  • VP - kierownictwo wyższego szczebla, zazwyczaj szef funkcji biznesowych.
  • Senior - osoba fizyczna z bezpośrednimi podwładnymi i obowiązkami kierowniczymi.
  • Manager - osoby z bezpośrednimi podwładnymi i pewnym poziomem wpływów.

Podczas gdy wiele z tych stanowisk będzie pełnić stałe funkcje w pełnym wymiarze godzin, niektóre firmy executive search obsadzają również stanowiska menedżerskie pośrednie (senior contractors).

Co to jest proces executive search?

Proces executive search rozpoczyna się w momencie, gdy klient zatrzymuje firmę executive search na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym, o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Może istnieć szereg powodów, które skłoniły klienta do wyznaczenia firmy executive search, zamiast próbować przeprowadzić poszukiwania we własnym zakresie lub skorzystać z usług tradycyjnej agencji rekrutacyjnej. Czynniki te obejmują następujące scenariusze:

  • Klient nie dysponuje wewnętrznymi zasobami i umiejętnościami.
  • Klient musi odwrócić się od poszukiwań i szybko podjąć decyzję o zatrudnieniu.
  • Klient chce pozyskać największe talenty od konkurencji.
  • Klient ma do dyspozycji poufne poszukiwania, które mają być przeprowadzone w sposób poufny.
  • Klient sam nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego kandydata (kandydatów).

Podczas gdy szczegóły poszukiwań - geografia, branże, dyscypliny, poziomowanie, poufność, ramy czasowe - mogą być dostosowane do wymagań klienta, sam proces poszukiwań pozostaje stosunkowo nieugięty. Składa się on z szeregu etapów, z kluczowymi rezultatami i kamieniami milowymi - krótką listą kandydatów, rozmową kwalifikacyjną i ofertą pracy - po drodze. Sześć etapów zostało opisanych szczegółowo tutaj:

1) Odkrycie i zdefiniowanie

Proces odkrywania służy dwóm celom: 1) ustaleniu umiejętności, doświadczenia i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu oraz 2) zdefiniowaniu oferty rynkowej klienta, jego misji i wartości.

Dzięki temu firma executive search może zakwalifikować kandydatów zarówno pod względem technicznym - stopień, w jakim mocne strony, potrzeby i doświadczenie kandydata są zgodne ze specyfikacją stanowiska - jak i kulturowym - stopień, w jakim wartości, przekonania, perspektywy i zachowanie kandydata są zgodne z organizacją klienta. Oba te czynniki są warunkiem wstępnym pomyślnego wejścia na rynek pracy i utrzymania zatrudnienia na stanowiskach wyższego szczebla.

2) Wyszukaj i zidentyfikuj

Przy jasno określonej sytuacji i wymaganiach, kolejnym etapem jest analiza rynku - mapowanie talentów - w celu określenia kalibru dostępnych kandydatów oraz branż i lokalizacji, w których mieszkają. Mapowanie talentów służy skróceniu czasu realizacji zamówienia, zapewniając, że zasięg geograficzny jest wystarczający do poszukiwania kandydatów, a jednocześnie generuje wgląd w to, jak najlepiej do nich podejść.

Mapowanie talentów zakończone, firma executive search zwróci się do potencjalnych kandydatów w imieniu klienta. Większość kandydatów zostanie zidentyfikowana jako bezpośredni rezultat przeprowadzenia mapowania talentów, chociaż niektórzy z nich będą już znani firmie executive search poprzez swoje rozległe sieci branżowe, a inni mogą być pozyskiwani w ramach ukierunkowanych kampanii reklamowych.

3) Kwalifikacje i dostęp

Podejście to ma na celu ustalenie, czy istnieje wystarczające zainteresowanie rolą i wstępne sprawdzenie kandydatów w oparciu o minimalne wymogi - np. czy mają oni wizę na pracę w danym kraju.  Pod warunkiem, że kandydaci są zainteresowani i posiadają wystarczające kwalifikacje do pracy na danym stanowisku, przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena kwalifikacji, obejmująca pytania dotyczące kompetencji i kwestii technicznych, mająca na celu dopasowanie umiejętności, doświadczenia i kompetencji kandydata do specyfikacji stanowiska. W zależności od lokalizacji geograficznej, kandydaci i konsultanci mogą spotkać się osobiście.

4) Wybierz i skróć listę

Po uzyskaniu kwalifikacji, ci kandydaci, których umiejętności, doświadczenie i wartości najlepiej odpowiadają specyfice pracy, są przedstawiani klientowi do rozważenia, wraz z CV i wszelkimi dodatkowymi informacjami, które mogą pomóc klientowi w jego wyborze. Firma executive search będzie współpracować z klientem, wyjaśniając wszelkie podniesione kwestie i przekazując informacje w odpowiednim czasie.

5) Przewodnik i wpływ

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą krótką listę kandydatów, wejdą w fazę rozmowy kwalifikacyjnej. W najlepszym interesie firmy executive search jest staranne przygotowanie swoich kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną, dając im jak największe szanse na sukces. W zależności od poziomu świadczonych usług, niektóre firmy executive search będą zarządzać całym procesem wywiadu po stronie kandydata w imieniu klientów, od planowania wywiadów i ustaleń dotyczących podróży, aż po informacje zwrotne po wywiadzie. Inne będą tylko krótkie, przygotowanie i podsumowanie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną na zasadzie rozmowy kwalifikacyjnej.

6) Close & Feedback

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest przygotowanie oferty pracy dla wybranego kandydata (wybranych kandydatów), która zawiera informacje ogólne i referencyjne, co daje zielone światło. W związku z tym wiele firm executive search zapewnia pełne zarządzanie ofertami pracy, w tym obsługę kontrpropozycji i wsparcie po złożeniu oferty pracy.

Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego, niektóre firmy executive search będą poszukiwać informacji zwrotnych na temat procesu rekrutacji od wszystkich kandydatów, którzy przeprowadzili rozmowę z klientem. Informacje te są przekazywane kluczowym interesariuszom, umożliwiając ich klientom usprawnienie procesu rekrutacji i ostrzegając ich o potencjalnych problemach, które mogą mieć negatywny wpływ na doświadczenie kandydata i markę pracodawcy.

W jaki sposób firmy executive search otrzymują wynagrodzenie?

Większość firm executive search działa na zasadzie kontynuacji działalności, wymagając od klienta uiszczenia opłaty z góry - zazwyczaj trzydzieści trzy razy za cent - przed rozpoczęciem poszukiwań. Odzwierciedla to znaczną pracę podjętą w celu stworzenia mapy rynkowej, identyfikacji, kwalifikacji i sporządzenia krótkiej listy kandydatów oraz odróżnia firmy executive search od firm rekrutacyjnych opartych na zasadzie warunkowej.

Za udane umieszczenie kandydata - zazwyczaj w momencie podpisania umowy - klient jest rozliczany z pozostałą opłatą. Może to być 30% lub więcej rocznego wynagrodzenia kandydata, w zależności od charakteru i zakresu poszukiwań. Jeśli klient nie zdecyduje się na rozmowę kwalifikacyjną z żadnym z kandydatów lub anuluje poszukiwania w całości, niektóre firmy executive search pobierają od klienta opłatę za dostarczenie kolejnej krótkiej listy, lub opłatę za anulowanie. Jednakże, najlepsze firmy executive search będą wahać się w obu przypadkach, przedkładając relacje z klientem nad krótkoterminowe zyski finansowe.

Relacje z klientami są kluczem do udanego wyszukiwania. Firmy Executive Search obsługujące zachowany model funkcjonują jako przedłużenie godzinowego nabywania talentów lub zespołów HR klienta. Poświęcają czas na zrozumienie modelu biznesowego klienta, jego wartości i wyzwań, a także szczegółów dotyczących zatrudnienia. To nie tylko zapewnia, że wybrani kandydaci dobrze pasują do danej roli i kultury organizacyjnej - co jest niezbędne do utrzymania zatrudnienia - ale także gwarantuje, że konsultanci będą w stanie przedstawić organizację w jak najlepszym świetle, gdy zatrudnią wysokiej klasy starszych kandydatów.